Profibazar.sk » Informácie » Podmienky

Podmienky používania

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky používania služieb inzertného portálu Profibazar.sk inzertného portálu Sbazar.sk a inzertného portálu Nasainzercia.sk. Každý kto chce tieto služby využívať, je povinný tieto podmienky dodržiavať.

Prevádzkovateľ inzertných portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk je firma IDD s.r.o. Tieto porály poskytujú služby, ktoré umožňujú užívateľom prezerať a pridávať textové prípadne obrazové informácie inzertného charakteru (ďalej len Dáta).

Užívateľom služieb portálu Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk je každá osoba, ktorá tieto portály využíva.

Ak má užívateľ záujem o pridanie informácie inzertného charakteru musí súhlasiť s týmito Podmienky používania služieb portálu Profibazar.sk , portálu Sbazar.sk a portálu Nasainzercia.sk.

Pre Dáta, ktoré užívateľ vkladá na portál Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránke, prostredníctvom ktorej užívateľ Dáta vkladá. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať

Na portáloch Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk nie sú zhromažďované žiadne dáta osobnej povahy, tak ako sú definované v zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov. Kontaktným údajom je len e-mailová adresa užívateľa, poprípade telefónne číslo.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do emailovej schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk. Pôvodcom týchto e-mailov je prevádzkovateľ portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk.

Prevádzkovateľ portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Profibazar.sk a portálu Sbazar.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok.

Prevádzkovateľ portálov Profibazar.sk, Sbazar.sk, Nasainzercia.sk je podľa vlastného uváženia oprávnený vymazať Dáta, vložené užívateľom.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.


SBazar.sk  | OjazdeneAuta.sk
Copyright © 2009 - 2023, Profibazar.sk